Universities Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya

Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya

State University  ,  Established in Year 2005

Recognised By : University Grants Commission

Kathadih, P.O.-Sunder Nagar, Raipur

kulsachiv@ktujm.ac.in

0771- 6499184,0771- 6499187

0771- 2575217

http://www.ktujm.ac.in